Termeni & Condiții Plăți

Dreptul de a utiliza conţinutul site-ului

Vă oferim o licenţă limitată, neexclusivă şi revocabilă pentru a vizualiza, a comunica altor persoane, a tipări sau a descărca orice Conţinut, aşa cum este definit mai jos, de pe Site-ul Mastercard, pentru uzul dumneavoastră personal. Nu vi se conferă dreptul de licenţă, republicare, distribuire, copiere, cesionare, sublicenţiere, transfer, vânzare, elaborare a unor lucrări derivate sau altă utilizare non personală a oricărui Conţinut din Site-ul Mastercard. Nicio parte a vreunui Conţinut nu poate fi reprodusă în nicio formă sau inclusă în orice sistem de extragere de informaţii, electronic sau mecanic, altfel decât pentru uzul dumneavoastră personal. Nu aveţi dreptul de a accesa ori utiliza Site-ul Mastercard în niciun mod care poate sau este destinat să dăuneze sau să deterioreze Site-ul Mastercard sau orice server sau reţea care suportă Site-ul Mastercard, şi nici dreptul de împiedica alte persoane să utilizeze şi să se bucure de Site-ul Mastercard. De asemenea, vi se acordă dreptul limitat, revocabil şi neexclusiv de a crea un hyperlink la Site sau orice Conţinut al acestuia, cu condiţia ca link-ul să nu prezinte Mastercard sau produsele sau serviciile acestuia într-un mod fals, eronat, defavorabil sau ofensator sau implicând o sponsorizare sau sprijinire a site-ului, paginii sau conţinutului dumneavoastră de către Mastercard.

Modificari ale site-ului Mastercard si ale Conditiilor de utilizare

Mastercard își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul, materialele sau informația afișată pe sau în legatură cu acest site, incluzând condițiile de utilizare, fără a vă notifica în prealabil. Mastercard poate revizui, în orice moment, actualele condiții prin actualizarea acestei rubrici. Sunteți constrâns de aceste condiții și, ca atare, vă recomandăm să vizitați aceste pagini ocazional pentru a afla condițiile curente.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul Site-ului Mastercard este protejat de legile în vigoare privind proprietatea intelectuală şi întregul Conţinut este deţinut de Mastercard sau utilizat de Mastercard sub licenţă sau cu aprobare. Tot textul, formatarea (inclusiv, fără limitare la selectarea, coordonarea şi aranjarea materialelor pe Site-ul Mastercard şi imaginile, grafica, animaţia, uneltele, widget-urile, aplicaţiile, reclamele, filmele, muzica, sunetele, articolele, copierea, materialele creative, fotografiile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale şi siglele şi alte materiale şi informaţii din acest Site) fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale Mastercard, filialelor şi afiliaţilor acestuia şi licenţiatorilor şi licenţiaţilor acestora (denumite colectiv „Conţinutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte site-uri web, încadrate în chenare, nu pot fi legate spre pagini secundare ale altor site-uri, modificate sau distribuite, redistribuite, licenţiate, sublicenţiate sau transferate sub orice formă de către dumneavoastră. Nimic din ceea ce conţine Site-ul Mastercard nu va fi interpretat ca acordând, prin implicaţie, excludere sau în alt mod, vreo licenţă sau vreun drept de a utiliza în scop comercial orice marcă comercială, drept de proprietate intelectuală sau material Mastercard protejat de drepturile de autor, fără permisiunea scrisă prealabilă a Mastercard. Mărcile comerciale, siglele, denumirile comerciale şi mărcile de servicii, fie înregistrate, fie neînregistrate (denumite colectiv „Mărcile Comerciale”) afişate pe Site-ul Mastercard aparţin Mastercard şi terţilor parteneri asociaţi. Nimic din ceea ce conţine Site-ul Mastercard nu va fi interpretat ca acordând, prin implicaţie sau în alt mod, vreo licenţă sau vreun drept de a utiliza orice Marcă Comercială afişată pe Site-ul Mastercard fără acordul scris al MasterCard sau al terţei părţi care deţine Marca Comercială în cauză. Mastercard U.S. Trademarks

Reclamaţii privind drepturile de autor

În cursul operării Site-ului, Mastercard poate acţiona ca un „furnizor de servicii” (aşa cum este definit de DMCA) şi poate oferi servicii ca furnizor online de materiale şi link-uri către web site-uri terţe. Prin urmare, materialele terţilor, pe care Mastercard nu le deţine sau controlează, pot fi transmise, stocate, accesate sau puse la dispoziţie în alt mod, utilizând Site-ul. Mastercard are anumite proceduri sub mandat legal privind declaraţiile de încălcare a drepturilor de autor apărute pe Site şi a dezvoltat o politică ce prevede retragerea imediată a oricărui conţinut sau suspendarea oricărui utilizator care se constată că a încălcat drepturile Mastercard sau ale unei terţe părţi sau a violat în alt mod orice legi sau reglementări privind proprietatea intelectuală sau prezentul Acord. Dacă dumneavoastră consideraţi că vreun material disponibil pe Site încalcă un drept de autor, trebuie să notificaţi Mastercard, utilizând procedura de notificare conform DMCA (17 U.S.C. Sect. 512(c)(2)).
Mastercard va reacţiona rapid, eliminând sau dezactivând accesul la materialul reclamat ca încălcând dreptul respectiv şi va urma procedurile specificate de DMCA pentru a soluţiona reclamaţia între partea care a făcut notificarea şi presupusul vinovat de încălcare, care a furnizat Conţinutul. Notificările de încălcare conform DMCA trebuie să fie adresate: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, Attn: Law Department sau la copyrightagent@mastercard.com.

Forumuri şi grupuri de discuţii şi feedback

Comentariile şi Conduita Utilizatorului

În calitate de utilizator al Site-ului, puteţi să postaţi comentarii – care pot avea formă de text şi, eventual, fotografii, filme, fişiere de imagini şi audio, alte tipuri de conţinut şi link-uri la un astfel de conţinut, dacă Site-ul permite (denumite colectiv „Comentariile Utilizatorului”). Dumneavoastră veţi fi singuri răspunzători pentru Comentariile Utilizatorului proprii şi de consecinţele postării sau publicării acestora. În ceea de priveşte Comentariile Utilizatorului, afirmaţi, declaraţi şi/sau garantaţi că: respectivele Comentarii ale Utilizatorului constituie o lucrare originală a dumneavoastră şi că deţineţi sau aveţi licenţele, drepturile, aprobările şi permisiunea de a le utiliza şi autorizaţi Mastercard să utilizeze oricare şi toate Comentariile Utilizatorului în orice şi toată media cunoscută în prezent sau care urmează să fie inventată ulterior, fără restricţii teritoriale sau de timp şi fără compensaţie şi că aveţi toate aprobările necesare pentru colectarea, utilizarea şi dezvăluirea oricăror informaţii, imagini sau elemente similare, identificabile personal, conţinute sau afişate în oricare şi toate Comentariile Utilizatorului, într-un mod agreat de Site şi prezentul Acord. Sunteţi de acord că nu veţi prezenta ca parte a niciunui Comentariu al Utilizatorului niciun material acoperit de drepturi de autor, protejat de secretul comercial sau care face obiectul drepturilor de proprietate ale unei terţe părţi, inclusiv drepturi de confidenţialitate şi publicitate, în afara cazului în care dumneavoastră sunteţi proprietarul acestor drepturi sau aveţi permisiunea proprietarului de drept al acestora şi aprobările necesare din partea oricăror persoane ale căror date personale identificabile sunt conţinute în materialul respectiv, pentru a posta materialul în cauză şi a acorda Mastercard toate drepturile de licenţă acordate în prezentul. De asemenea, garantaţi şi declaraţi că veţi dezvălui existenţa oricăror înregistrări de brevete sau cereri în curs de soluţionare deţinute de dumneavoastră şi care se referă în orice mod la Comentariul Utilizatorului postat de dumneavoastră.

Confirmaţi şi acceptaţi că nu există nicio relaţie de confidenţialitate sau obligaţie de păstrare a secretului sau confidenţialităţii între dumneavoastră şi Mastercard privind Comentariul Utilizatorului, în ciuda oricărei declaraţii sau legende contrare conţinute în Comentariul Utilizatorului şi în orice materiale asociate.

Proprietatea asupra Comentariilor Utilizatorului şi utilizarea acestora

Prin redactarea unui Comentariu al Utilizatorului, dumneavoastră înţelegeţi că acordaţi Mastercard o licenţă internaţională, permanentă, liberă de drepturi de autor, plătită integral, irevocabilă, sublicenţiabilă, transferabilă şi neexclusivă pentru şi asupra Comentariului Utilizatorului (inclusiv conform cu legea dreptului de autor, patentului şi mărcii comerciale), inclusiv dreptul de a edita, modifica şi a crea lucrări derivate şi orice concepte sau idei conţinute în Comentariul Utilizatorului, inclusiv documente, lucrări artistice, declaraţii, desene, schiţe, corecturi, afişaje, fotografii, secvenţe de film, eliminarea unor porţiuni, piese muzicale, secvenţe audio şi video, discuri, fie printate sau în formă electronică, produse sau create de dumneavoastră ca parte a Comentariului Utilizatorului. Licenţa pe care o acordaţi Mastercard include dreptul Mastercard şi al desemnaţilor acestuia de a reproduce Comentariul Utilizatorului, de a combina Comentariul Utilizatorului dumneavoastră cu alte lucrări şi de a modifica, traduce, a distribui copii, a afişa, executa, licenţia şi aplica pentru înregistrarea dreptului de autor pentru Comentariul Utilizatorului transformat în numele Mastercard la nivel internaţional, permanent şi în orice media existentă în prezent sau care poate exista în viitor. De exemplu, licenţa acordată aşa cum s-a arătat mai sus permite Mastercard şi desemnaţilor acestuia să utilizeze numai anumite părţi din Comentariul Utilizatorului dumneavoastră, să reînregistreze sau să modifice orice fişier audio sau imagini vizuale pe care le furnizaţi, să rescrie Comentariul Utilizatorului şi/sau să insereze alte materiale, fie create de Mastercard, fie licenţiate de alţii, în Comentariul dumneavoastră. Dacă noi creăm alte lucrări utilizând Comentariul Utilizatorului, lucrările în cauză vor fi proprietatea noastră şi pot fi utilizate conform cu prezentele instrucţiuni generale şi nu vor face obiectul aprobării dumneavoastră.

Redactând un Comentariu al Utilizatorului, dumneavoastră renunţaţi şi sunteţi de acord să nu reclamaţi niciun drept de autor sau „moral” rezultând din modificarea de către noi a Comentariului sau a oricărei(-or) fotografii, secvenţe, ilustraţii, declaraţii sau altei lucrări conţinute în Comentariu. De asemenea, acceptaţi să numiţi Mastercard ca mandatar irevocabil al dumneavoastră cu privire la Comentariul Utilizatorului, cu dreptul de a executa şi furniza orice documente pentru şi în numele dumneavoastră, astfel încât Mastercard să poată utiliza Comentariul Utilizatorului pe care îl licenţiaţi în orice mod considerat adecvat de către Mastercard pentru deţinerea şi protejarea drepturilor în orice lucrări derivate, create pornind de la Comentariul dumneavoastră şi să retrageţi Comentariul Utilizatorului din orice alt website sau forum.

La cererea Mastercard, veţi executa şi furniza un astfel de instrument suplimentar al licenţei, după cum va considera Mastercard la latitudinea sa unică, necesar în mod rezonabil pentru a stabili capacitatea Mastercard de a utiliza Comentariul Utilizatorului după cum va considera adecvat şi veţi renunţa la „Drepturile Morale ale Autorilor” conform cu Termenii şi Condiţiile de faţă. În cazul în care Mastercard omite să solicite instrumentul de licenţiere menţionat, acest fapt nu va fi considerat o renunţare de către Mastercard la drepturile sale şi Mastercard poate solicita ulterior acest instrument.

Informaţii transmise sau Feedback

Din când în când, putem să vă solicităm un feedback la Site-ul şi produsele şi/sau serviciile Mastercard. Orice comunicare sau material pe care îl transmiteţi sau postaţi (a) va fi tratat de Mastercard ca neconfidenţial şi nebrevetat, (b) va deveni proprietatea Mastercard şi Mastercard va deţine în mod exclusiv în prezent şi în continuare toate drepturile, titlul şi interesul în acesta şi (c) va fi utilizat fără restricţii de către licenţiaţii şi afiliaţii Mastercard la latitudinea sa unică, fără nicio obligaţie, despăgubire sau altă obligaţie de plată către dumneavoastră. Acest feedback poate fi utilizat în orice scop, inclusiv, dar fără limitare la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare şi postare integrală sau parţială, în orice mediu şi în orice formă cunoscută în prezent sau dezvoltată ulterior, pe acest Site sau în alt mod. În plus, Mastercard nu va avea nicio obligaţie de a răspunde la nicio astfel de comunicare. În ciuda celor menţionate mai sus, Mastercard îşi menţine politica de a nu accepta sau lua în considerare nicio idee creatoare, sugestie sau materiale provenite de la public în legătură cu produsele şi serviciile sale („Comentarii”) şi, în consecinţă, nu trebuie să faceţi niciun Comentariu referitor la Mastercard în nicio comunicare prin prezentul Site sau în alt mod. Totuşi, dacă ne transmiteţi o Comunicare, în ciuda solicitării noastre de a nu o face, acest Comentariu va deveni imediat proprietatea Mastercard şi Mastercard va deţine în exclusivitate, în prezent şi în continuare, toate drepturile, titlul şi interesele asupra acestuia. De asemenea, Mastercard va avea libertatea să utilizeze orice Comentarii în orice scop, inclusiv pentru, dar fără limitare la concepţia şi comercializarea de produse şi servicii. Mastercard nu va fi răspunzător pentru această utilizare sau dezvăluire a Comentariului în cauză sau pentru orice similitudini între Comentariu şi orice produse şi servicii Mastercard viitoare.

Comercianţi şi oferte comerciale

Comercianţii pot să ofere Mastercard anumite discount-uri sau alte beneficii (de ex. expediere gratuită) pentru cumpărarea de bunuri sau servicii („Oferte”) disponibile pe Site-ul Mastercard. Aceste Oferte sunt supuse unor termeni şi condiţii şi pot fi modificate oricând, fără notificare. Mastercard nu va răspunde pentru nicio pierdere sau daună suportată ca urmare a niciunei interacţiuni între dumneavoastră şi un comerciant cu privire la aceste Oferte. Cu excepţia celor stabilite în prezentul document, toate problemele, inclusiv, dar fără limitare la livrarea de bunuri şi servicii, retururi şi garanţii, se vor soluţiona strict între dumneavoastră şi comercianţii în cauză. Dumneavoastră luaţi la cunoştinţă că Mastercard nu sprijină şi nu garantează pentru comercianţii care pot fi găsiţi pe Site-ul Mastercard şi nici pentru Ofertele acestora.

Concursuri cu premii

Din când în când, Noi vă aducem la cunoştinţă anumite concursuri sau alte promoţii Mastercard. Toate aceste concursuri cu premii şi promoţii sunt supuse Regulilor Oficiale în domeniu, precum şi tuturor legilor, reglementărilor şi statutelor aplicabile.

Conţinut şi link-uri către alte Site-uri ale unei terţe părţi

Site-ul Mastercard poate să includă un conţinut al unor terţi şi link-uri către alte site-uri web, care sunt total independente de prezentul Site. Conţinutul şi link-urile unor terţi se includ numai pentru informarea utilizatorilor şi nu constituie în niciun fel aprobarea, sprijinirea sau garantarea de către Mastercard. În plus, Mastercard nu răspunde de corectitudinea, caracterul complet sau siguranţa informaţiilor părţii terţe sau de produsele sau serviciile oferite sau vândute prin orice legătură cu alte site-uri web şi dumneavoastră vă asumaţi toată responsabilitatea pentru utilizarea informaţiilor terţilor. Orice acorduri, tranzacţii sau alte aranjamente între dumneavoastră şi o astfel de parte terţă se vor efectua numai pe riscul dumneavoastră. Când daţi click pe un link al unei terţe părţi, părăsiţi Site-ul Mastercard. Nicio informaţie personală pe care o prezentaţi pe site-ul rezultat nu va fi colectată sau controlată de Mastercard, ci va fi supusă notificării de confidenţialitate sau termenilor de utilizare a site-ului rezultat. Pentru mai multe detalii despre practicile de confidenţialitate, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare a site-ului rezultat.

Politica de Confidențialitate

Mastercard recunoaşte importanţa respectării datelor confidenţiale ale vizitatorilor care aleg să beneficieze de programele şi informaţiile oferite pe site-urile noastre. Politica Globală de Confidenţialitate a Mastercard (link-ul de mai jos) prezintă o privire de ansamblu asupra aspectelor la care vă puteţi aştepta când vă înscrieţi în unul din programele noastre sau, pur şi simplu, parcurgeţi Site-ul Mastercard. Este posibil ca unele politici diferite sau politici specifice programului să fie aplicabile în paginile noastre specifice ţării sau specifice programului. Vă rugăm să consultaţi link-ul din subsolul fiecărei pagini pentru a vedea versiunea adaptată în funcţie de ţară a politicii noaste. Click aici pentru a vizualiza Politica noastră Globală de Confidenţialitate.

Despăgubiri

Dumneavoastră acceptaţi să despăgubiţi, să apăraţi şi să protejaţi Mastercard şi partenerii săi de afaceri, personalul şi afiliaţii săi contra oricărei obligaţii, pierderi, reclamaţii şi cheltuieli, inclusiv onorarii şi cheltuieli de avocat, în legătură cu încălcarea de către dumneavoastră a prezentelor Condiţii de Utilizare sau cu utilizarea Site-ului de către dumneavoastră. Dumneavoastră veţi despăgubi şi veţi proteja Mastercard de şi împotriva oricărei reclamaţii, proces sau proceduri intentate contra Mastercard, rezultând din sau în legătură cu încălcările drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terţe părţi, conţinute în Comentariile Utilizatorului redactate de dumneavoastră şi/sau orice altă încălcare a unei legi sau a obligaţiilor contractuale referitoare la Comentariile Utilizatorului. Dumneavoastră veţi despăgubi şi veţi proteja Mastercard de şi împotriva oricăror reclamaţii, daune şi costuri rezultate direct sau indirect din utilizarea, reproducerea, publicarea sau comunicarea publică a Comentariului Utilizatorului.

Excluderea Garanţiilor

Mastercard va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că toate materialele din prezentul Site sunt corecte; cu toate acestea, acurateţea nu poate fi garantată şi Mastercard nu îşi asumă nicio responsabilitate sau obligaţie în ceea ce priveşte exactitatea, caracterul complet ori autenticitatea niciunei informaţii conţinute în acest Site.

SITE-UL MASTERCARD ŞI ÎNTREGUL CONŢINUT AL PREZENTULUI VĂ SUNT OFERITE „AŞA CUM SUNT SCRISE” ŞI „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE” ŞI TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT RESPINSE PRIN PREZENTUL, INCLUSIV ORICE GARANŢIE DE COMERCIALIZARE, TITLU/NEÎNCĂLCARE, CALITATE A INFORMAŢIEI SAU CARACTERUL DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. NICIO INFORMAŢIE OBŢINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA MASTERCARD PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU VA CREA NICIO GARANŢIE CARE NU ESTE MENŢIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL. MASTERCARD RESPINGE, FĂRĂ NICIO LIMITARE, TOATE GARANŢIILE PRIVIND DISPONIBILITATEA SITE-ULUI, OPERAREA FĂRĂ EROARE A SITE-ULUI, CORECTAREA DEFECTELOR SAU LIPSA VIRUŞILOR SAU A ALTOR COMPONENTE DĂUNĂTOARE. UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A PREZENTULUI SITE VA FI PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. ORICE CONŢINUT DESCĂRCAT SAU PROCURAT ÎN ALT MOD DE PE ACEST SITE ESTE OBŢINUT PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ŞI DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI SINGURI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE PIERDERE DE DATE CARE POATE REZULTA DIN UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA PAGUBE PROVOCATE DE VIRUŞI. VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, ASTFEL CĂ UNELE DIN EXCLUDERILE DE MAI SUS POATE SĂ UN SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Excluderea daunelor şi limitarea răspunderii

MASTERCARD SAU AFILIAŢII ACESTUIA NU VOR FI RESPONSABILI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, PUNITIVĂ, EXEMPLARĂ, CONSECVENŢIALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE PRIVIND PROPRIETATEA, PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA DE AFACERI, PIERDEREA ECONOMICĂ, PIERDEREA DE DATE SAU PIERDEREA DE PROFIT, INDIFERENT DE FORMA DE ACŢIUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA CONTRACTE, NEGLIJENŢĂ SAU ALTE PREJUDICII) REZULTÂND DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU ACCESAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI MASTERCARD SAU A CONŢINUTULUI ACESTUIA, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE MASTERCARD SAU PARTENERII SĂI DE AFACERI, ANGAJAŢII, REPREZENTANŢII SAU AFILIAŢII SĂI AU FOST AVERTIZAŢI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASEMENEA DAUNE SAU PIERDERI. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A MASTERCARD FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI FAPTELE CARE JUSTIFICĂ O ACŢIUNE ÎN JUSTIŢIE, FIE CONTRACTUALE, FIE DIN CULPĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA NEGLIJENŢĂ) SAU DE ALTĂ NATURĂ, NU VA DEPĂŞI SUB NICIO FORMĂ SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ EXISTĂ, SAU O SUTA DOLARI ($100) (CARE DIN ACESTEA ESTE MAI MICĂ), PENTRU ACCESAREA SAU PARTICIPAREA LA ORICE ACTIVITATE LEGATĂ DE ORICE SITE MASTERCARD. ESTE POSIBIL CA LEGEA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII SAU DAUNELE INCIDENTALE SAU CONSECVENŢIALE, ASTFEL CĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Acord de neaplicare a Termenilor de Utilizare la orice deţinător de Card de Plată Mastercard

Mastercard este companie de top în industria serviciilor de plată. Mastercard nu este o instituţie financiară şi nu emite niciun fel de carduri de credit, debit, cecuri sau carduri pentru plăţi. Relaţia dumneavoastră de plată cu cardul marca Mastercard este cu banca sau instituţia financiară emitentă şi nu direct cu Mastercard. Orice şi toate întrebările sau chestiunile referitoare la cardul dumneavoastră de plată marca Mastercard sau contul de deţinător de card trebuie să fie adresate băncii sau instituţiei financiare care a emis cardul dumneavoastră şi nu la Mastercard. Deşi MasterCcrd are o relaţie cu banca dumneavoastră sau instituţia financiară emitentă, această relaţie nu are legătură cu deţinătorii de carduri individuale sau cu titularii de conturi de plată cu cardul.

Site-ul Mastercard este operat de Mastercard şi afiliaţii săi.

Prevederi diverse

Prezentele Condiţii de Utilizare vor fi analizate, interpretate şi îndeplinite exclusiv conform cu legile Statului New York, Statele Unite ale Americii, fără aplicarea niciunui principiu care contravine legii. Dumneavoastră acceptaţi în mod expres să depuneţi orice acţiune în justiţie sau acţiune pe bază de echitate decurgând din sau în legătură directă sau indirectă cu prezentele Condiţii de Utilizare sau prezentul Site numai la tribunalele federale sau statale care funcţionează în New York. Prin prezentul, acceptaţi şi vă supuneţi jurisdicţiei personale a acestor tribunale în orice acţiune referitoare la Site-ul Mastercard, accesarea sau utilizarea acestuia de către dumneavoastră sau la prezentele Condiţii de Utilizare şi la desfăşurarea extrateritorială a procesului.

Conţinutul şi softul Site-ului Mastercard poate fi supus jurisdicţiei S.U.A. asupra exportului şi jurisdicţiei altor ţări asupra importului. În ceea ce priveşte utilizarea de către dumneavoastră a prezentului Site, dumneavoastră sunteţi singurii responsabili pentru conformarea cu toate legile şi reglementările aplicabile privind controlul exportului, reexportului şi importului din toate jurisdicţiile, inclusiv, dar fără limitare la cele ale Departamentului de Comerţ al S.U.A., Reglementările privind Administrarea Exportului, 15 CFR Părţile 730-774, Reglementările privind Traficul Internaţional cu Arme, programele de sancţiuni economice specifice de ţară implementate de Oficiul de Control al Activelor Străine şi legile şi reglementările de control al exportului şi importului ale oricăror altor ţări. Nu aveţi permisiunea de a utiliza, distribui, transfera sau transmite, direct sau indirect, conţinutul sau softul prezentului Site, fie un produs direct, fie materiale sau produse sau software sau alte informaţii tehnice în care a fost încorporat un conţinut sau software din acest Site, cu excepţia cazului în care se respectă toate legile şi reglementările aplicabile ale tuturor legislaţiilor relevante privind exportul şi importul.

Prezentele Condiţii de Utilizare nu pot fi cesionate de dumneavoastră. Mastercard poate cesiona oricând drepturile şi obligaţiile sale stabilite în prezentele Condiţii de Utilizare. În cazul în care orice parte sau prevedere a prezentelor Condiţii de Utilizare este considerată ca ilegală, fără conţinut, nevalabilă sau inaplicabilă, partea în cauză va fi considerată ca separată de prezentele Condiţii de Utilizare şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. Dacă nu se stipulează altfel în prezentul, aceste Condiţii de Utilizare constituie acordul integral între dumneavoastră şi Mastercard privind obiectul acestora. Anumite prevederi ale prezentelor Condiţii de Utilizare pot fi eliminate sau adăugate prin notificări legale desemnate sau termeni amplasaţi în anumite pagini, aplicaţii, unelte sau alte materiale, pe care le puteţi accesa în cadrul Site-ului. În cazul în care Mastercard nu reuşeşte să pună în aplicare oricare din prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare sau orice termeni suplimentari, acest fapt nu se consideră ca renunţare la prevederile respective sau la dreptul Mastercard de a pune în aplicare prevederea în cauză. Prezentele Condiţii de Utilizare şi orice documente aferente pot fi acceptate în formă electronică (de ex. printr-un mijloc electronic sau prin alte metode de certificare a consimţământului) şi acordul dumneavoastră va fi considerat ca angajant între dumneavoastră şi Mastercard. Prin prezentul acceptaţi, fără limitări, că nu veţi contesta valabilitatea sau aplicabilitatea prezentelor Condiţii de Utilizare şi a altor documente aferente.

©2015 Mastercard. Mastercard, Priceless, si logo-ul brandului Mastercard sunt inregistrate sub Mastercard International Incorporated. Sponsor: Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, BY 10577

Serviciul Clienţi şi informaţii de contact
Consilier Juridic General
Mastercard
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Phone: 1-800-MASTERCARD (1-800-627-8372)

×